WordPress – błąd łączenia z bazą danych

To komunikat WordPressa – sprawdź, czy w pliku wp-config.php dane dotyczące dostępu do bazy danych, są podane prawidłowo. Linie znajdzie na początku pliku –

// ** MySQL settings – You can get this info from your web host ** //

/** The name of the database for WordPress */

define(‚DB_NAME’, ‚nazwy bazy danych‚);

/** MySQL database username */

define(‚DB_USER’, ‚nazwa użytkownika bazy danych’);

/** MySQL database password */

define(‚DB_PASSWORD’, ‚hasło‚);

/** MySQL hostname */

define(‚DB_HOST’, ‚sql.host.bazy.pl:3307‚);

/** Database Charset to use in creating database tables. */

define(‚DB_CHARSET’, ‚utf8’);

/** The Database Collate type. Don’t change this if in doubt. */

define(‚DB_COLLATE’, ”);

Domyślnie WordPress łączy się z bazą po porcie 3306. Jeżeli łączysz się z bazą danych o niestandardowym porcie, np. 3307 – musisz w nazwie hosta, po dwukropku podać nr portu.

Zweryfikuj poprawność loginu i hasła w PHPmyAdmin lub PHPpgAdmin. Innym powodem może być usunięta baza.

Czy ten artykuł pomógł rozwiązać Twój problem? 0 - tylu użytkowników oceniło ten artykuł jako pomocny (0 Głosy)